Opened 9 years ago

Last modified 5 years ago

#845 testing подобрение

Центрове на себестойност и финансова структура

Reported by: pgbr Owned by: plamen
Priority: trivial Milestone: 1.5 RTM
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: UCS Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description (last modified by wqw)

 1. Филтрите на 3-те типа документи да се събразят с новата таблица
 2. Създаваме нова таблица: stp_DocPool(ID, Doc_ID, DocDate, DocType_ID, Row_ID, State, CcStruct_ID, CcProject_ID, CcOther_ID, FinStruct_ID, CU, CD, LU, LD)
 3. СЪздаването на балицата трабва да съдържа и скрипт за прехвърляне на такущи данни. Съдържанието на Колната CostCenter_ID от таблици inv_DocsDetails, sup_DocsDetails, sto_Docs, трабва да се прехвъри в CcStruct_ID, по редове на документи. Старите колони де дропват.
 4. Във формите за въвеждане на док. за покупки, продажби и склад да се добави нова таб "Направление". Новата таблица да бъде закачена за тоси списък като.

Change History (6)

comment:1 Changed 9 years ago by pgbr

 • Description modified (diff)

comment:2 Changed 9 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:3 Changed 9 years ago by plamen

 • Owner changed from Plamen to plamen
 • Status changed from new to accepted

comment:4 Changed 9 years ago by plamen

 • Status changed from accepted to testing

След дропването на CostCenter_ID се получава проблем при ползването на следните записани процедури, които имат в кода си референции към тази колона на изброените таблици:

usp_mng_Rep_CostCenterPriceCharType,
usp_mng_Rep_CostCenterPriceDoc и
usp_mng_Rep_CostCenterPriceItm

comment:5 Changed 8 years ago by deni

 • Status changed from testing to needs_work

При приключване на ДПок/ДПрод с настройки в панел Направления(Структурен център и Финансова стр-ра) същите не се прехвърлят в складовия документ.

comment:6 Changed 5 years ago by pgbr

 • Status changed from needs_work to testing
Note: See TracTickets for help on using tickets.