Opened 8 years ago

Last modified 4 years ago

#845 testing подобрение

Центрове на себестойност и финансова структура — at Version 1

Reported by: pgbr Owned by: Plamen
Priority: trivial Milestone: 1.5 RTM
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: UCS Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description (last modified by pgbr)

  • 1. Създаваме нова таблица: stp_DocPool(ID, Doc_ID, DocDate?, DocType_ID, Row_ID, State, CcStruct_ID, CcProject_ID, CcOther_ID, FinStruct_ID, CU, CD, LU, LD)
  • 2. СЪздаването на балицата трабва да съдържа и скрипт за прехвърляне на такущи данни. Съдържанието на Колната CostCenter_ID от таблици inv_DocsDetails, sup_DocsDetails, sto_Docs, трабва да се прехвъри в CcStruct_ID, по редове на документи. Старите колони де дропват.
  • 3. Във формите за въвеждане на док. за покупки, продажби и склад да се добави нова таб "Направление". Новата таблица да бъде закачена за тоси списък като.
  • 4. Филтрите на 3-те типа документи да се събразят с новата таблица

Change History (1)

comment:1 Changed 8 years ago by pgbr

  • Description modified (diff)
Note: See TracTickets for help on using tickets.