Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

Last modified 9 years ago

#846 closed задача (fixed)

Видове транспорт

Reported by: deni Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: 1.5 WhatsNew
Component: Common Version: 1.5
Keywords: Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description (last modified by deni)

Добавена е нова референтна номенклатура Вид на транспорта и опция в Администрация- Настройки, дали този реквизит е задължителен.
Вид на транспорта може да се посочи в Документи за продажба/ Фактури за продажба, панел Допълнителни. Реквизитът е добавен и във филтъра на Документи за продажба.
При генерация на фактура от една продажба или от няколко с еднаква настройка за вид на транспорта, реквизитът се актуализира спрямо вид на транспорта в документа за продажба.
При генерация на фактура от множество продажби с повече от един вид транспорт, полето остава празно.

Базиран на:

Change History (2)

comment:1 Changed 9 years ago by deni

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from new to closed

comment:2 Changed 9 years ago by deni

  • Description modified (diff)
Note: See TracTickets for help on using tickets.