Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#853 closed подобрение (fixed)

Сайт за завки

Reported by: pgbr Owned by: wqw
Priority: major Milestone: 1.5 RTM
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Панда Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description

Вторият прозорец от време (от 0:00 до 10:00 часа на датата на доставка) за редактиране на заявки през WEB да отпадне.

Change History (3)

comment:1 Changed 9 years ago by wqw

  • Status changed from new to testing

comment:2 Changed 9 years ago by wqw

Приложил съм коригираната fn_eco_GetEditState направо на Dreem15_Panda на DBS02\ISN02

comment:3 Changed 9 years ago by deni

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from testing to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.