Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#854 closed дефект (worksforme)

BUG: Печат на списък с данни във Вземания и задължения по падежи

Reported by: cveti Owned by: wqw
Priority: major Milestone: 1.5 RTM
Component: Справки Търговска система Version: 1.5
Keywords: Меик98 Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description

В справка Вземания и задължения по падежи, когато изберат списък с данни и има изненесена групировка по Контрагент, името на контрагента излиза на маймуни при печат. През преглед няма проблем. Ефекта е само в тази справка и само по тази колона.

Change History (1)

comment:1 Changed 9 years ago by wqw

  • Resolution set to worksforme
  • Status changed from new to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.