Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

Last modified 9 years ago

#863 closed подобрение (wontfix)

Добавяне на колона в SG16

Reported by: cveti Owned by: pgbr
Priority: minor Milestone: 1.5 RTM
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Панда Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description

В шаблон за печат на ДПрод SG16 да се добави колона Арт. No. Customer Code.

Change History (4)

comment:1 Changed 9 years ago by wqw

  • Priority changed from major to minor

comment:2 Changed 9 years ago by wqw

  • Type changed from задача to подобрение

comment:3 Changed 9 years ago by wqw

  • Resolution set to wontfix
  • Status changed from new to closed

Няма къде да се добави -- просто няма място за нова колона. Трябва да махнем колона Партида, а това не ги устройва Панда особено.

comment:4 Changed 9 years ago by cveti

В такъв случай нов шаблон (skin) ли ще се доработва или отпада изцяло?

Note: See TracTickets for help on using tickets.