Opened 9 years ago

Closed 8 years ago

#864 closed подобрение (fixed)

Текстов печат на Касова книга

Reported by: cveti Owned by: plamen
Priority: minor Milestone: 1.5 RTM
Component: Справки Търговска система Version: 1.5
Keywords: Оларт Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description

В този си вид справката има много колони и информацията по документи се пренася на нов ред. Да помислим за вариант на скриване на някои колони само при използване на текстов печат?

Change History (5)

comment:1 Changed 8 years ago by cveti

Да останат колоните: Дата
Док. No Тип док. Приход Разход Контрагент Основание Коментар.

comment:2 Changed 8 years ago by pgbr

  • Owner changed from wqw to plamen
  • Status changed from new to assigned

comment:3 Changed 8 years ago by plamen

  • Status changed from assigned to accepted

comment:4 Changed 8 years ago by plamen

  • Status changed from accepted to testing

comment:5 Changed 8 years ago by cveti

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from testing to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.