Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#866 closed подобрение (fixed)

Подобрения в Депозитна разписка за предаден амбалаж на клиент

Reported by: deni Owned by: wqw
Priority: major Milestone: 1.5 RTM
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Панда Cc:
WhatsNew: no WhatsNew summary:

Description (last modified by pgbr)

  • МОЛ на Контрагент да съобразява настройката на МОЛ за съответното Поделение. Ако няма настроен такъв, да излиза празно.
  • Заглавието на колона За връщане да се замени с Върнато.

Change History (7)

comment:1 Changed 9 years ago by pgbr

  • Description modified (diff)

comment:2 Changed 9 years ago by pgbr

  • Status changed from new to testing

МОЛ за депозитната разписка се взима от МОЛ в документа. При генериране на депозитна разписка, системата обзавежда МОЛ на поделението ако има настроен такъв

comment:3 Changed 9 years ago by wqw

  • Status changed from testing to needs_work

comment:4 Changed 9 years ago by deni

  • Priority changed from major to minor

comment:5 Changed 9 years ago by wqw

  • Priority changed from minor to major

comment:6 Changed 9 years ago by wqw

  • Status changed from needs_work to testing

comment:7 Changed 9 years ago by deni

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from testing to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.