Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

Last modified 9 years ago

#871 closed подобрение (fixed)

Генерация на фактура/ кредитен документ от няколко покупки от списък с документи

Reported by: deni Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: 1.5 WhatsNew
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description (last modified by deni)

Добавена е опция Генериране фактура от покупки през списък Документи за покупка: след маркиране на избраните документи за покупка, с десен бутон се извиква опция Други действия - Генериране фактура от покупки.
Добавена е също така и опция Генериране кредитен документ/ известие, работеща аналогично, за генерация на коригиращи документи.

Базиран на:

Change History (2)

comment:1 Changed 9 years ago by deni

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from new to closed

comment:2 Changed 9 years ago by deni

  • Description modified (diff)
Note: See TracTickets for help on using tickets.