Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#874 closed подобрение (fixed)

Мениджмънт -> Продажби по продукти и материали

Reported by: pgbr Owned by: plamen
Priority: minor Milestone: 1.5 RTM
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: ЮМ 98 Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description (last modified by pgbr)

  • Да се добави филтър по поделение на контрагента.
  • Да се добави филтър по дилър.
  • При опция визуализация по продукти, не събира едквите продукти на един ред (явно се бърка с обцията по продукти и цени)

Change History (5)

comment:1 Changed 9 years ago by pgbr

  • Description modified (diff)

comment:2 Changed 9 years ago by pgbr

  • Owner changed from wqw to plamen
  • Status changed from new to assigned

comment:3 Changed 9 years ago by plamen

  • Status changed from assigned to accepted

comment:4 Changed 9 years ago by plamen

  • Status changed from accepted to testing

Build_2012_03_06

comment:5 Changed 9 years ago by deni

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from testing to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.