Opened 9 years ago

Closed 8 years ago

#876 closed подобрение (fixed)

Генериране на счет записване от ф-ра

Reported by: pgbr Owned by: plamen
Priority: minor Milestone: 1.5 RTM
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: ЮМ 98 Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description

При генерация на счет записване, да има опция да се премине в друга мярка. т.е. ф-рата е в една мярка, а счет записване в друга.

Change History (4)

comment:1 Changed 9 years ago by pgbr

  • Owner changed from wqw to plamen
  • Status changed from new to assigned

comment:2 Changed 9 years ago by plamen

  • Status changed from assigned to accepted

comment:3 Changed 9 years ago by plamen

  • Status changed from accepted to testing

Build_2012_03_07

Номенклатури / Продукти и материали / Реквизити / Трансформиране при фактуриране / Счетоводен продукт указва в какво ще се трансформира реда от фактурата.

Трансформацията е по основната мярка на сч.продукт, така че трябва да има фасет за връзка между мерките на фактурирания и сч.продукт.

comment:4 Changed 8 years ago by deni

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from testing to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.