Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#879 closed подобрение (fixed)

Сортировка при печат на док. за продажба, оферти, проформи и док. за заявки

Reported by: pgbr Owned by: plamen
Priority: minor Milestone: 1.5 RTM
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Фактор Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description (last modified by pgbr)

 • В средства на продажби и заявки добавяме нов инструмент Подреждане на групи при печат
 • Инструмента е форма с грид, който възуализира текущата подредба на групите. Тя е MIN(RowNO) от елементите на групата. Във формата да има и комбобокс, който да указва подредбата на елементите в групата. Сортировката им бива следните типове: Текуща; По код; По име.
 • След определяне на поредността на групите и сортировката на елементите, потребителя натиска бутон "ОК" и системата трябва да преномерира редовете на документа, като спазва правилата дефинирани от потребителя. Ин струмента трябва да е активаен само в/у документи в редакция.
 • В настройките за печат се добавя Подреждане на групата: по номер по ред; по име
 • В настройките за печат се добавя Подреждане на продуктите: по номер по ред; по код; по име
 • Всички снинове да се съобразяват с настройките.

Change History (4)

comment:1 Changed 9 years ago by pgbr

 • Description modified (diff)
 • Owner changed from wqw to plamen
 • Status changed from new to assigned
 • Summary changed from Сортировка при печат на док. за продажба, оферти, скл. док. и док. за заявки to Сортировка при печат на док. за продажба, оферти, проформи и док. за заявки

comment:2 Changed 9 years ago by plamen

 • Status changed from assigned to accepted

comment:3 Changed 9 years ago by plamen

 • Status changed from accepted to testing

Build_2012_05_11

comment:4 Changed 9 years ago by deni

 • Resolution set to fixed
 • Status changed from testing to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.