Opened 9 years ago

Closed 6 years ago

#885 closed подобрение (fixed)

Валидация на Заявки

Reported by: pgbr Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: 1.5 RTM
Component: Търговска система Version: 2.0
Keywords: Фактор Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description


Change History (4)

comment:1 Changed 9 years ago by wqw

 • Status changed from new to accepted

comment:2 Changed 9 years ago by pgbr

 • Създаване на нова форма за валидация на заявки
 • ДОбавяне на колона в заявки "Валидирано" NUllable, non-editable през грида
 • При генерация на покупка/продажба COALESCE("Валидирано", Quantity)
 • Във формата за валидация "Валидирано" количество да може да бъде коригирано чрез клавиатуарата или посредством наколко сакнирания. Във формата да може да се коригира и партидатра на продукта. При сканиране на баркод с друга мерна единица, системата да конвертира количеството през фасети.
 • При отваряне на формата, ако вече има валидирани кол, те да се запазват, т.е. да се продълци валидацията. Ако потребителя иска да започне наново, да има опция за нулиране.
 • Във формата да има брояч, коло стооки са валидирани (има съвпадение) на 100% и колко остават.
 • Валидацията работи само когато документа е в редакция.
 • ЧУде се дали LU I LD да се актуализират.

comment:3 Changed 9 years ago by wqw

 • Status changed from accepted to testing

comment:4 Changed 6 years ago by wqw

 • Resolution set to fixed
 • Status changed from testing to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.