Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#888 closed подобрение (fixed)

Генерация на Касов ордер от продажба

Reported by: pgbr Owned by: plamen
Priority: minor Milestone: 1.5 RTM
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Меик Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description

При генериране на касов ордер от продажба, в КО да се обзавежда и информация за свързаните ф-ри, с цел да може лесно да се осчетоводи връзката. Ако има свързани повече от една ф-ри , да се изследва връзката и да се усвояват по хронология. При тази ситуация е възможно оредера да е с повече от един ред.

Change History (4)

comment:1 Changed 9 years ago by pgbr

  • Owner changed from wqw to plamen
  • Status changed from new to assigned

comment:2 Changed 9 years ago by plamen

  • Status changed from assigned to accepted

comment:3 Changed 9 years ago by plamen

  • Status changed from accepted to testing

Build_2012_04_17

comment:4 Changed 9 years ago by cveti

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from testing to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.