Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#889 closed подобрение (fixed)

Задаване на транспорт за документи за продажба

Reported by: pgbr Owned by: plamen
Priority: minor Milestone: 1.5 RTM
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Меик Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description

 • Да се добави нов Tool в pop-up менюто на продажби - Задаване на транспорт
 • Форма за въвеждане и редакция на всички реквизити от група "Транспорт" в док. за продажба
 • Формата трябва да може да работи в/у документи със всякакъв state.
 • Работата с Формата трябва да бъде обвързана с права
 • Формата трябва да може да упдейтва няколко докумнета наведнъж (multiselect)
 • Позиция от номенклатура "Вид на транспорта", трябв ад абъде указана в MPSetup така че да се знае че е собствен транспорт. При избор на "Собствен транспорт", системата да обзавежда автоматично реквизита "транспортна фирма" със потребителя на продукта.

Change History (8)

comment:1 Changed 9 years ago by pgbr

 • Owner changed from wqw to plamen
 • Status changed from new to assigned

comment:2 Changed 9 years ago by plamen

 • Status changed from assigned to accepted

comment:3 Changed 9 years ago by plamen

 • Status changed from accepted to testing

Build_2012_03_21

comment:4 Changed 9 years ago by deni

 • Status changed from testing to needs_work

comment:5 Changed 9 years ago by plamen

 • Status changed from needs_work to testing

Build_2012_04_04

comment:6 Changed 9 years ago by deni

 • Status changed from testing to needs_work

При генерация на ФПрод към ДПрод, съдържаща данни за транспортна фирма и шофьор, същите не се пренасят във фактурата(Dreem15_Help, ДПрод 0000005484).

comment:7 Changed 9 years ago by plamen

 • Status changed from needs_work to testing

Build_2012_04_27

comment:8 Changed 9 years ago by deni

 • Resolution set to fixed
 • Status changed from testing to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.