Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#890 closed подобрение (fixed)

Нова справка в/у продажби - "Дневни маршрути"

Reported by: pgbr Owned by: plamen
Priority: minor Milestone: 1.5 RTM
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Меик Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description

Филтър: от дата до дата, Вид на транспорта, транспортна фирма, Шофьор, панел контрагенти

 • В справката да бъдат разделени задълженията указани по банка и в брой
 • Опция дали да се скриват стари задължения които варират +-Х ст.
 • Опция колко неплатени документа назад да се показват

Справката е аналогична на печат на Маршрути: Номенклатури -> Маршрути Справката е групирана по транспортна фирма

Change History (9)

comment:1 Changed 9 years ago by pgbr

 • Version changed from 2.0 to 1.5

comment:2 Changed 9 years ago by pgbr

 • Owner changed from wqw to plamen
 • Status changed from new to assigned

comment:3 Changed 9 years ago by plamen

 • Status changed from assigned to accepted

comment:4 Changed 9 years ago by plamen

 • Status changed from accepted to testing

comment:5 Changed 9 years ago by deni

 • Status changed from testing to needs_work

Списък Неплатени документи: липсват неплатени продажби(Dreem15_Help,Контрагент 107, ДПрод 5208, 5209, 5221, 5212)

comment:6 Changed 9 years ago by deni

В справката са видими неплатени за контрагента без поделение(игнорира продажби с поделение), откъдето идват липсващите документи в Неплатени.

comment:7 Changed 9 years ago by plamen

Филтърът не подава коректно поделенията на контрагента.

Тестването на корекцията ще е възможно от следващия билд

comment:8 Changed 9 years ago by plamen

 • Status changed from needs_work to testing

Build_2012_04_02

comment:9 Changed 9 years ago by deni

 • Resolution set to fixed
 • Status changed from testing to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.