Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#895 closed подобрение (fixed)

Нови скин за Продажби

Reported by: igbr Owned by: pgbr
Priority: minor Milestone: 1.5 RTM
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Меик Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description (last modified by igbr)

Копие на SG08 със следните разлики:

 1. Махаме колона Цена с ДДС
 2. Добавяме колона Партида

Attachments (1)

primeren_protokol.xls (41.0 KB) - added by deni 9 years ago.

Download all attachments as: .zip

Change History (8)

comment:1 Changed 9 years ago by igbr

 • Description modified (diff)

comment:2 Changed 9 years ago by pgbr

 • Owner changed from wqw to pgbr
 • Status changed from new to assigned

comment:3 Changed 9 years ago by pgbr

 • Status changed from assigned to accepted

comment:4 Changed 9 years ago by pgbr

 • Status changed from accepted to testing

Changed 9 years ago by deni

comment:5 Changed 9 years ago by deni

 • Status changed from testing to needs_work
 • Version changed from 2.0 to 1.5

Има промяна в колоните, които трябва да се добавят.
Новият скин да отговаря на този в прикачения файл.

comment:6 Changed 9 years ago by pgbr

 • Status changed from needs_work to testing

поправен е SG16

comment:7 Changed 9 years ago by deni

 • Resolution set to fixed
 • Status changed from testing to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.