Opened 8 years ago

Closed 8 years ago

Last modified 8 years ago

#897 closed подобрение (fixed)

Задаване на транспорт в документи за продажба

Reported by: deni Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: 1.5 WhatsNew
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description (last modified by deni)

Добавена е нова опция Задаване на транспорт за една продажба или едновременно за няколко от списък с Документи за продажба.
За целта се посочват желаните документи и с десен бутон се извиква опция Други действия - Задаване на транспорт. Работи за всички състояния на документ за продажба - Редакция, Приключен, Унищожен.

При избор на предварително настроен в Администрация - Настройки собствен транспорт, системата обзавежда автоматично данни за транспортна фирма с Потребител на продукта.

Базиран на:

Change History (2)

comment:1 Changed 8 years ago by deni

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from new to closed

comment:2 Changed 8 years ago by deni

  • Description modified (diff)
Note: See TracTickets for help on using tickets.