Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

Last modified 9 years ago

#898 closed подобрение (fixed)

Нова справка "Дневни маршрути"

Reported by: deni Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: 1.5 WhatsNew
Component: Справки Търговска система Version: 1.5
Keywords: Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description (last modified by deni)

Добавена е нова справка Дневни маршрути, даваща информация за задълженията на един или няколко контрагента по продажби за избран период - Стойност доставка. Задълженията по продажби, предшестващи периода, попадат в колона Старо задължение.
Визуализират се задълженията отделно в брой и по банков път, както и списък с неплатените документи.
Могат да бъдат филтрирани документи по вид на транспорта, транспортна фирма, шофьор, да се използват опции за скриване на документи с остатъци от/до стойност и брой неплатени документа назад. Базиран на:

Change History (2)

comment:1 Changed 9 years ago by deni

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from new to closed

comment:2 Changed 9 years ago by deni

  • Description modified (diff)
Note: See TracTickets for help on using tickets.