Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#900 closed дефект (fixed)

BUG: Разминаване в тотали на Продажби и ФПрод

Reported by: cveti Owned by: wqw
Priority: critical Milestone: 1.5 RTM
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: IVB Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description

Разминаване в тотал Ст-ст с ДДС в Продажба и ФПрод.

Множество продукти се трансформират в един продукт за фактуриране (цените с ДДС са еднакви - до втория знак, но Цените без ДДС се разминават), от тук се получава разбиване на продукта за трансформация на няколко реда във ФПрод.

Пример: DBS03\INS09 / Dreem15_IVB Продажба 57817 (05.03.2012) ФПрод 14982

Change History (2)

comment:1 Changed 9 years ago by wqw

  • Status changed from new to testing

comment:2 Changed 9 years ago by cveti

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from testing to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.