Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

Last modified 9 years ago

#903 closed подобрение (fixed)

Нови скин за Продажби SG19

Reported by: deni Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: 1.5 WhatsNew
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Cc:
WhatsNew: no WhatsNew summary:

Description (last modified by deni)

Добавена е нова форма за печат на документи за продажба SG19-Графичен док. с партида и цени с ДДС.
Освен стандартните реквизити за доставчик и клиент, се включват данни за продукти по партида в съответната мярка и количество от ДПрод.
Визуализират се цени с ТО% и ДДС, цени с ТО% без ДДС и обща стойност. Базиран на:

Change History (3)

comment:1 Changed 9 years ago by deni

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from new to closed

comment:2 Changed 9 years ago by deni

  • Description modified (diff)

comment:3 Changed 9 years ago by deni

  • Description modified (diff)
Note: See TracTickets for help on using tickets.