Opened 8 years ago

Closed 8 years ago

#912 closed подобрение (fixed)

Добавяне на Шофьор в Касови ордери

Reported by: deni Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: 1.5 WhatsNew
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description

В Касови документи е добавен комбобокс Шофьор, който по подразбиране е необзаведен. Полето се обзавежда единствено при генерация на касов ордер от продажба и покупка, когато транспортната фирма е потребителя на продукта.
Във филтъра е добавена нова опция, а в списъка с Касови документи е добавена нова колона Шофьор.

Change History (1)

comment:1 Changed 8 years ago by deni

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from new to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.