Opened 8 years ago

Closed 8 years ago

#926 closed подобрение (fixed)

Сортировка при печат на документи за продажба и за заявка

Reported by: deni Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: 1.5 WhatsNew
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Cc:
WhatsNew: no WhatsNew summary:

Description

В продажби и заявки е добавен нов инструмент Средства-Подреждане на групи при печат, активен само върху документи в редакция.
Опцията извежда форма, която визуализира текущата подредба на групите и комбобокс, който указва подредбата на елементите в групата. Сортировката им бива следните типове: No. по ред; Код на продукт; Име на продукт.

В настройките при преглед/печат са добавени опциите за Подреждане на групите(по ред; по име) и Подреждане на продуктите( по ред; по код; по име).

Change History (1)

comment:1 Changed 8 years ago by deni

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from new to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.