Opened 8 years ago

Closed 8 years ago

#929 closed подобрение (fixed)

Ритейл цени с ДДС

Reported by: wqw Owned by: wqw
Priority: major Milestone: 1.5 RTM
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description

Автоматично равняване на обща стойност на документа по цени с ДДС. Използва се реимбурсмънт на разликите при закръгляване в цени без ДДС така че обща стойност без ДДС да се равнява. Опцията е налична в

  • Документи за продажба
  • Документи за заявка

Допълнително има нова колона Ритейл цени в Типове ценови листи. Използва се при избор на контрагент в документа: ако неговата ценова листа по подразбиране е настроена по Ритейл цени, то документа също се включва по Ритейл цени.

Change History (2)

comment:1 Changed 8 years ago by wqw

  • Status changed from new to testing

comment:2 Changed 8 years ago by cveti

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from testing to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.