Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#941 closed подобрение (fixed)

Печат на ценови листи на английски език

Reported by: cveti Owned by: plamen
Priority: minor Milestone: 1.5 RTM
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Юм Cc: pgbr
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description

Това включва доработки, като:

  1. Добавяне на колона Допълнително наименование в Референтни номенклатури Типове ценови листи.
  1. Добавяне на колона Допълнително наименование в Номенклатури Категории продукти Списък с Категории.
  1. При печат на този тип ценова листа в данни за потребител на продукта да се експонират Допълнително наименование на контрагент и Допълнителен адрес (да се добави в панел Реквизити).
  1. Да се добави чек индикатор за алтернативното наименование на ценовите листи в панел Допълнителни.

Change History (3)

comment:1 Changed 9 years ago by plamen

  • Status changed from new to accepted

comment:2 Changed 9 years ago by plamen

  • Status changed from accepted to testing

comment:3 Changed 9 years ago by cveti

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from testing to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.