Opened 8 years ago

Closed 8 years ago

Last modified 8 years ago

#942 closed задача (fixed)

Нов тип Печат ценови листи

Reported by: cveti Owned by: plamen
Priority: minor Milestone: 1.5 RTM
Component: Номенклатури Version: 1.5
Keywords: Юм Cc: pgbr
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description

Антетките на справката да бъдат както следва:

 • Billa артикулен No - в Dreem го въвеждаме в Номенклатури/ Продукти/ Списъци - Кодове на доставчици.
 • Описание на артикула - в Dreem e Продукт/ материал.
 • Сорт - да се добави в Номенклатури/ Продукти/ Реквизити.
 • Калибър - да се добави в Номенклатури/ Продукти/ Реквизити.
 • Клас - да се добави в Номенклатури/ Продукти/ Реквизити.
 • Произход - да се добави в Номенклатури/ Продукти/ Реквизити.
 • Опаковка - да се добави в Номенклатури/ Продукти/ Реквизити.
 • Баркод - в Dreem го въвеждаме в Номенклатури/ Продукти/ Списъци - Баркодове.
 • Мерна единица кг/бр - в Dreem е Основна мярка.
 • Доставна единица / коли - в Dreem е Доп. мярка (Мярка/ Единица).
 • Нето - Нето Доставна Цена за бр/кг, като се разделя на Текуща цена и Нова цена - в Dreem е Цени в основна мярка и се разделят на Цена 1 и Цена2.

Change History (7)

comment:1 Changed 8 years ago by cveti

 • Cc pgbr added

comment:2 Changed 8 years ago by cveti

 • Summary changed from Нов тип на печт на ценови листи to Нов тип Печат ценови листи

comment:3 Changed 8 years ago by plamen

 • Status changed from new to accepted

comment:4 Changed 8 years ago by cveti

Да се реализира същия вариант и на английски език.

comment:5 Changed 8 years ago by plamen

 • Status changed from accepted to testing

comment:6 Changed 8 years ago by cveti

 • Resolution set to fixed
 • Status changed from testing to closed

comment:7 Changed 8 years ago by cveti

p.s. Добавени са следните реквизити в Номенклатури Продукти Реквизити (във връзка с EN вариант):

 • Допълнително Сорт
 • Допълнително Калибър
 • Допълнително Произход
 • Допълнително Опаковка
Note: See TracTickets for help on using tickets.