Opened 9 years ago

Closed 8 years ago

#943 closed дефект (fixed)

BUG: Дублирани протоколи за излишък към Ревизия

Reported by: deni Owned by: wqw
Priority: critical Milestone: 1.5 RTM
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Ай Ви Би Cc:
WhatsNew: no WhatsNew summary:

Description (last modified by deni)

При приключване на ревизия едновременно от 2 потребители, системата дублира свързаните документи за излишък.

Change History (3)

comment:1 Changed 9 years ago by deni

  • Description modified (diff)

comment:2 Changed 8 years ago by wqw

  • Status changed from new to testing

comment:3 Changed 8 years ago by deni

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from testing to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.