Opened 9 years ago

#945 new подобрение

Филтър форма на Оборотна ведомост на склад

Reported by: deni Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: 1.5 RTM
Component: Справки Търговска система Version: 1.5
Keywords: Cc:
WhatsNew: no WhatsNew summary:

Description

При избор на начална дата във филтъра на ОВ за склад системата да проверява най-ранна дата на НСС и да не позволява задаване на дата, която го предхожда.

Change History (0)

Note: See TracTickets for help on using tickets.