Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#946 closed подобрение (fixed)

Подобрения в документ за начално салдо на склад

Reported by: deni Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: 1.5 RTM
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Cc:
WhatsNew: no WhatsNew summary:

Description

При създаване на нов документ от тип НСС:

  • В поле Контрагент системата да предлага Потребител на продукта.
  • При добавяне на нов продукт да се извежда предупредително съобщение, подсещащо, че трябва да се генерират НС за всички продукти или дата на документа трябва да се съобрази с тази на последните НСС.

Change History (2)

comment:1 Changed 9 years ago by wqw

  • Status changed from new to testing

comment:2 Changed 9 years ago by deni

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from testing to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.