Opened 8 years ago

Closed 8 years ago

#959 closed подобрение (fixed)

Добавяне на колона Код на доставчик в Ценови листи

Reported by: cveti Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: 1.5 RTM
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Юм Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description

В Номенклатури/ Ценови листи / Форма за редакция на ценова листа, в списък с продукти да се добави колона Код на контрагент. В тази форма да може да се избира контрагента, за който се отнасят кодовете на продуктите. Тези кодове на продукти да се вземат от предварително въведените дефиниции в Номенклатури/ Продукти и материали/ Панел Списъци - Кодове на доставчици.

Change History (2)

comment:1 Changed 8 years ago by wqw

  • Status changed from new to testing

comment:2 Changed 8 years ago by cveti

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from testing to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.