Opened 8 years ago

Closed 8 years ago

Last modified 8 years ago

#963 closed подобрение (fixed)

Добавяне на колона Начин на плащане в Заявки

Reported by: pgbr Owned by: plamen
Priority: trivial Milestone: 1.5 RTM
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: IVB Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description (last modified by pgbr)

 • Добавяне на колона за "начин на плащане" по подразбиране в контрагенти
 • Експониране на колоната в списъка с контрагени
 • Добавяне на колона за "начин на плащане" в заявки
 • Експониране на колоната в списък заявки
 • Прехвърляне на "начин на плащане" от моб. устройства в заявки
 • При генериране на продажи и покупки начин на плащане да се прехвърля в продажба/покупка
 • При създаване на нов документ Заявкa, Продажба, Покупка - "Начин на плащане" за да обзавежда автоматично при избор на контрагент

Change History (7)

comment:1 Changed 8 years ago by pgbr

 • Status changed from new to assigned

comment:2 Changed 8 years ago by pgbr

 • Description modified (diff)
 • Version changed from 2.0 to 1.5

comment:3 Changed 8 years ago by pgbr

 • Description modified (diff)

comment:4 Changed 8 years ago by plamen

 • Status changed from assigned to accepted

comment:5 Changed 8 years ago by plamen

 • Status changed from accepted to testing

comment:6 Changed 8 years ago by cveti

 • Resolution set to fixed
 • Status changed from testing to closed

comment:7 Changed 8 years ago by wqw

 • Summary changed from Добавяне на колона "начин на плащане" в Заявки to Добавяне на колона Начин на плащане в Заявки
Note: See TracTickets for help on using tickets.