Opened 8 years ago

Closed 8 years ago

Last modified 8 years ago

#969 closed подобрение (fixed)

Подобрение в справка "Салда и обороти по дилъри"

Reported by: deni Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: 1.5 WhatsNew
Component: Common Version: 1.5
Keywords: Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description (last modified by deni)

Във филтър формата на справката е добавен нов реквизит Елементи, който динамично се променя и показва елементите на избраната дименсия.
С избора на един или няколко елемента системата прескача редовете при калкулация на общия процент.

Базиран на:

Change History (2)

comment:1 Changed 8 years ago by deni

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from new to closed

comment:2 Changed 8 years ago by deni

  • Description modified (diff)
Note: See TracTickets for help on using tickets.