Opened 8 years ago

Closed 7 years ago

#970 closed подобрение (fixed)

Подобрения в работни карти

Reported by: pgbr Owned by: plamen
Priority: minor Milestone: 1.5 RTM
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: UCS Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description (last modified by pgbr)

 1. В Съставил да излизат само активните потребители
 2. В съставил да е преселектирана персоната свързана с login-а
 3. Код на Locked, да се обзавежда и през избор на поделение
 4. Единставеният required field за add new реда трябва да е контрагент. Сегашните required fields да се чекват при setstate.
 5. Добавяне колона "Тип" - референтна номенклатура - "Remote sesion", "On Site", "Phone Call" и пр.
 6. Премахваме колоната "Край". Остават само "Старт" и "Продължителност"
 7. Добавяме в тоолбара два бутона "Старт" и "Стоп". При натискане на бутона "старт", колоната "продължителност" на текущия ред трябв да започне да се актуализира през 30 сек. Бутона "стоп" спира броенето. Операцията може да се изпулнява многогкратно за определен ред, като времето се натрупва.
 8. При избор на контрагент да се инициализира колоната "Начало" с текущия час.
 9. Над забележката да се изписва контрагента и резюмето

Change History (6)

comment:1 Changed 8 years ago by pgbr

 • Description modified (diff)

comment:2 Changed 8 years ago by pgbr

 • Status changed from new to assigned

comment:3 Changed 8 years ago by plamen

 • Status changed from assigned to accepted

comment:4 Changed 8 years ago by wqw

 • Priority changed from trivial to minor

comment:5 Changed 8 years ago by plamen

 • Status changed from accepted to testing

comment:6 Changed 7 years ago by deni

 • Resolution set to fixed
 • Status changed from testing to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.