Opened 8 years ago

Closed 8 years ago

Last modified 8 years ago

#971 closed подобрение (fixed)

Нови колони в Ценови листи

Reported by: cveti Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: 1.5 WhatsNew
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description (last modified by cveti)

Добавени са две колони във форма Ценова листа Панел Основни:

 • Вендор код на продукт/ материал - информативна колона. Този код предварително се въвежда през Контрагент Панел Списъци - Вендор кодове/имена
 • Вендор име на продукт/ материал - информативна колона. Вендор име на продукта се въвежда предварително през Контрагент Панел Списъци - Вендор кодове/имена

Важно е да се отбележи: Колоните се обзавеждат само, когато в съответната ценова листа се дефинира контрагента, за който се отнасят гореспоменатите дефиниции. Това се осъществява чрез опция Вендор кодове/ имена на доставчик от Основно меню Средства.

Change History (5)

comment:1 Changed 8 years ago by cveti

 • Resolution set to fixed
 • Status changed from new to closed

comment:2 Changed 8 years ago by cveti

 • Resolution fixed deleted
 • Status changed from closed to reopened

comment:3 Changed 8 years ago by cveti

 • Description modified (diff)
 • Resolution set to fixed
 • Status changed from reopened to closed

comment:4 Changed 8 years ago by cveti

 • Description modified (diff)

comment:5 Changed 8 years ago by wqw

 • Summary changed from Нови колони в Номенклатури - Ценови листи to Нови колони в Ценови листи
Note: See TracTickets for help on using tickets.