Opened 8 years ago

Closed 8 years ago

#972 closed подобрение (fixed)

Нова колона Начин на плащане в Документи за заявка

Reported by: cveti Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: 1.5 WhatsNew
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description

  • Добавена е колона за Начин на плащане по подразбиране в контрагенти
  • Колоната се експонира в списъка с контрагени
  • Колоната за Начин на плащане е добавена в документи за заявка
  • Експонира се в списък с документи за заявка
  • Прехвърляне на Начин на плащане от мобилни устройства в документи за заявка
  • При генериране на докумемт за покупка/ продажба от заявка, Начин на плащане се прехвърля в съответния документ
  • При създаване на нов документ за Заявкa, Продажба, Покупка - Начин на плащане се обзавежда автоматично при избор на контрагент

Change History (1)

comment:1 Changed 8 years ago by cveti

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from new to closed
  • Summary changed from Нова колона "Начин на плащане" в Документи за заявка to Нова колона Начин на плащане в Документи за заявка
Note: See TracTickets for help on using tickets.