Opened 8 years ago

Closed 8 years ago

#975 closed подобрение (fixed)

POS: Наличност на продукти по други складове

Reported by: wqw Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: 1.5 RTM
Component: POS Version: 1.5
Keywords: IVB Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description

 • В списък с продукти да може да се изберат няколко продукта и да се покаже наличност по всички складове в системата
 • Колони на списък с наличности
  • Склад
  • Тел.
  • Продукт (групиран по тази колона)
  • Партида
  • Налично по партида
  • Мярка
  • Общо налично
  • Общо запазено

Change History (3)

comment:1 Changed 8 years ago by wqw

 • Keywords IVB added

comment:2 Changed 8 years ago by wqw

 • Status changed from new to testing

comment:3 Changed 8 years ago by deni

 • Resolution set to fixed
 • Status changed from testing to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.