Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#976 closed подобрение (fixed)

Нови изисквания печат док. при доставка на храна

Reported by: wqw Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: 1.5 RTM
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Рада Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description

За всички бланки към вериги:

  • В антетка: ДВСК номер на доставчик
  • Колона Партиден номер (вкл. Срок на годност)
  • Колона Продукт съдържа Производител (вкл. страна на произход)
  • Във футер: декларация за безопасност

Attachments (1)

Писмо прием стока.tif (85.7 KB) - added by wqw 9 years ago.

Download all attachments as: .zip

Change History (5)

Changed 9 years ago by wqw

comment:1 Changed 9 years ago by wqw

  • Status changed from new to testing

comment:2 Changed 9 years ago by wqw

  • Keywords Рада added

comment:3 Changed 9 years ago by wqw

  • Summary changed from Изисквания печат док. при доставка на храна to Нови изисквания печат док. при доставка на храна

comment:4 Changed 9 years ago by deni

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from testing to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.