Opened 8 years ago

Closed 8 years ago

#982 closed задача (fixed)

Справка върху запазени количества

Reported by: deni Owned by: plamen
Priority: minor Milestone: 1.5 RTM
Component: Номенклатури Version: 1.5
Keywords: ЮМ 89 Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description

Създаване на нова Справка върху запазени количества в Номенклатури, която да съдържа следните колони:

 • Код продукт
 • Наименование
 • Контрагент
 • Документ - РСД,дата,№
 • Склад
 • Издължени количества
 • Запазено кол.
 • Наличност
 • Наличност - Запазено

Филтър със следните реквизити:

 • панел Основни(От/До? дата; Тип на справката: всички, само издължени, само запазени)
 • панел Продукт/ материал(Продукт; Категория; Тип; Мярка)
 • панел Контрагент(Контрагент, Поделение, Категория, Тип)

Да има единствено групировка по продукт(друг вид групировка ще се прави от потребителя в Списък с данни).

Change History (4)

comment:1 Changed 8 years ago by plamen

 • Status changed from new to testing

comment:2 Changed 8 years ago by deni

Справката е тествана, единствено името на филтър формата трябва да се смени.

comment:3 Changed 8 years ago by deni

 • WhatsNew set

comment:4 Changed 8 years ago by deni

 • Resolution set to fixed
 • Status changed from testing to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.