Opened 8 years ago

Closed 8 years ago

Last modified 8 years ago

#986 closed подобрение (fixed)

Заключване на редове на документи

Reported by: deni Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: 1.5 WhatsNew
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description (last modified by deni)

Добавена е нова функционалност за заключване на реда в Документи за заявка, продажба и покупка.
За целта в редовете на документите е добавена нова колона Заключване на редове, която е скрита по подразбиране.
При вдигнат флаг целият ред се заключва за редакция и изтриване.
Заключените редове на подлежат на ъпдейт при автоматики, прилагани от различни инструменти във формата.

Базиран на:

Change History (2)

comment:1 Changed 8 years ago by deni

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from new to closed

comment:2 Changed 8 years ago by deni

  • Description modified (diff)
Note: See TracTickets for help on using tickets.