Opened 8 years ago

Closed 8 years ago

#987 closed подобрение (fixed)

Нови изисквания при печат на документ за доставка на храна

Reported by: deni Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: 1.5 WhatsNew
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description

За всички бланки за печат на продажба към търговски вериги са добавени следните задължителни реквизити:

  • В антетка: ДВСК номер на доставчик;
  • Колона Партиден номер (вкл. Срок на годност);
  • Във футер: Декларация за безопасност на храните;

Базиран на:

Change History (1)

comment:1 Changed 8 years ago by deni

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from new to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.