Opened 8 years ago

Closed 8 years ago

Last modified 7 years ago

#991 closed подобрение (fixed)

Свързване на банкови плащания от фактури за покупки/продажби

Reported by: cveti Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: 1.5 WhatsNew
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description

Добавена е опция за Свързване с банкови плащания... при приключване на Покупка/ Продажба. Намира се в Основно меню Средства Свързване с банкови плащания и е работеща само за данъчни документи за Покупка/ Продажба (ФПок, КИПок, ФПрод, КИПорд и т.н.).
При избор се отваря форма, от която могат да бъдат избрани съответно Данъчни или Вътрешно фирмени документи за покупка/ продажба. Бутона ОК обзавежда връзката между документите.

Change History (2)

comment:1 Changed 8 years ago by cveti

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from new to closed

comment:2 Changed 7 years ago by wqw

  • Summary changed from Приключване на Покупки/ Продажби - свързване с банкови плащания to Свързване на банкови плащания от фактури за покупки/продажби
Note: See TracTickets for help on using tickets.