Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

Last modified 9 years ago

#992 closed подобрение (fixed)

Справка върху запазени количества

Reported by: deni Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: 1.5 WhatsNew
Component: Номенклатури Version: 1.5
Keywords: Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description (last modified by deni)

Създадена е нова Справка върху запазени количества в Номенклатури, която проследява запазените количества по продукти за определен период за един или няколко контрагента.
В същата справка могат да бъдат проследени също и издължените от склада продукти.

Базиран на:

Change History (2)

comment:1 Changed 9 years ago by deni

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from new to closed

comment:2 Changed 9 years ago by deni

  • Description modified (diff)
Note: See TracTickets for help on using tickets.