Timeline


and

01/04/2011:

15:41 Ticket #697 (Групово плащане в каса) closed by deni
fixed
15:41 Ticket #697 (Групово плащане в каса) created by deni
Добавена е опция Групово плащане във формата за редакция на …
15:37 Ticket #678 (Групово плащане в каса) closed by deni
fixed

12/30/2010:

18:01 Ticket #696 (Генериране на начални салда за следващата година) created by pgbr
14:06 Ticket #695 (Бърз филтър на начални салда на сметки) created by pgbr
- В quick филтър на началните сала в счетоводството да се добави …

12/28/2010:

17:47 Ticket #694 (BUG: Служители) created by deni
При въвеждане Дата на раждане на служител системата да допуска …

12/23/2010:

10:19 Ticket #693 (POS: Бързо създаване на кредитен документ) created by wqw
При въвеждане на отрицателно количество автоматично: - Сменя типа на …

12/22/2010:

17:56 Ticket #692 (BUG: Тригери на редове на док. не в редакция) created by wqw
Забрана за редакция на редове при state на header - приключен - …

12/20/2010:

16:05 Ticket #691 (Генериране на Продажба от Заявка от клиент) created by deni
Когато се генерира продажба от клиентска заявка: 1. да се …

12/18/2010:

01:44 Ticket #624 (DeadLock при приключване на Предавателен протокол между складове) closed by wqw
fixed
01:44 Ticket #492 (Добавяне на тип баркодове "Тегловен") closed by wqw
fixed
01:43 Ticket #495 (Ревизия на Clustered Index-и) closed by wqw
fixed
01:43 Ticket #574 (Вдигане на FKs във sys_Users) closed by wqw
fixed
01:43 Ticket #586 (Rollback на тригери) closed by wqw
fixed
01:42 Ticket #593 (Денормализиране на "DocState" в редовете на каса, банка) closed by wqw
fixed
01:25 Ticket #690 (Нова колона шифър на персона) created by wqw
- В списък персони добавяне на колона шифър подпис - Скинове на …

12/16/2010:

17:57 Ticket #689 (Права на групи по продукти) closed by deni
fixed
17:57 Ticket #689 (Права на групи по продукти) created by deni
Във форма за редакция на Продукт/ материал, раздел …
17:27 Ticket #668 (Права на групи по продукти) closed by deni
fixed
15:45 Ticket #688 (Нова скин за печат на складови документи) closed by deni
fixed
15:45 Ticket #688 (Нова скин за печат на складови документи) created by deni
Добавен е нов скин за печат на складови документи: SG05-Графичен …
15:45 Ticket #680 (Нова скин за печат на складови документи) closed by deni
fixed
15:11 Ticket #674 (Промени в справка "Брой продажби по артикули") closed by deni
fixed
12:00 Ticket #687 (Нови реквизити в печат на Гаранционни карти) closed by deni
fixed
12:00 Ticket #687 (Нови реквизити в печат на Гаранционни карти) created by deni
При печат на Гаранционна карта са добавени нови реквизити в …
11:55 Ticket #630 (Нови реквизити в печат на гаранционни карти) closed by deni
fixed
11:53 Ticket #667 (Нова номенклатура "Маршрути") closed by deni
fixed

12/14/2010:

17:55 Ticket #686 (BUG: Марж% с отрицателна стойност) created by deni
Ако имаме приход на склада с отрицателен знак, Марж% да е с …
12:09 Ticket #667 (Нова номенклатура "Маршрути") reopened by alk

12/11/2010:

10:40 Ticket #685 (ДМА - рефакторинг амортизационен план) created by alk
Пълен рефакторинг на записаната за калкулация на амортизационен план …

12/09/2010:

14:59 Ticket #684 (Нова справка "Салда и обороти по дилъри") closed by deni
fixed
14:59 Ticket #684 (Нова справка "Салда и обороти по дилъри") created by deni
Добавена е нова справка Салда и обороти по дилъри в меню …
14:58 Ticket #673 (Нова справка "Салда и обороти на дилъри") closed by deni
fixed
14:10 Ticket #683 (BUG: Промяна типа на контргагент от тип Склад) created by deni
Когато се променя типа на контрагент, въведен като Склад, системата да …
10:56 Ticket #682 (Допълнителни настройки на справки) created by wqw
Идеята е през форма Настройки на справка да може освен отстъпи, …
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.