Timeline


and

11/26/2015:

13:36 Ticket #1229 (Копиране на продукт) created by cveti
При избор на Копиране на продукт да се копират и доставните …

11/17/2015:

16:46 Ticket #1228 (Дилър в Разчети по депозитни разписки) created by cveti
Да се добави Дилър в панел Контрагент на Филтър - …

11/09/2015:

16:31 Ticket #1225 (BUG: Запазване на количества от заявка към доставчик) closed by cveti
fixed

11/06/2015:

21:59 ChecklistDB edited by wqw
(diff)

11/03/2015:

11:43 Ticket #1227 (Обвързване на поделение с банкова сметка - опционално) created by igbr
В потребителя на продукта в списък Банкови сметки да се добави падащ …

10/30/2015:

18:41 Ticket #1188 (Автоматично ценообразуване по ценови листи) closed by wqw
fixed

10/29/2015:

13:10 Ticket #1226 (Печат на допълнителен текст в ГККл) created by cveti
Да се добави печат на Допълнителен текст в наименование на …
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.