wiki:ChecklistKiosk

BIOS

Windows

 1. Regional Settings
 2. Инсталация на шрифт Arial Narrow (не е лицензен, да не се слага)
 3. Инсталация на шрифт PT Sans Narrow
 4. Инсталация на отдалечена администрация
 5. Инсталация на SQL 2008 R2 Native Client
 6. Инсталация на RDP Client 7.0 for XP (Опционално)
 7. Копиране на Curl в C:\Windows
  • curl.exe
  • curl-ca-bundle.crt
  • libeay32.dll
  • libssl32.dll
 8. На XP: Updatе на mstsc.exe (ако правят ревизии)
 9. Изпълняваме в cmd : net time /setsntp:bg.pool.ntp.org

Инсталация

 1. Копиране на PosBoot в C:\Unicontsoft\POS
  • POS.ini
  • POS.lnk
  • PosBoot.exe
  • PosBoot.ini
 2. Създаване на папка C:\Unicontsoft\POS\Logs
 3. Криптиране на потребител и парола със PosBoot.exe /e:user:password (Не трябва да има PosBoot.ini в папката на PosBoot.exe , коагто се декриптва парола)
 4. Корекция на PosBoot.ini
  • подмяна на криптирания вече потребител и парола
  • подмяна на папката за достъп
 5. Сваляне на build с PosBoot.exe
 6. Настройка на SSH тунела
  • SSH Сървър: ssh.saas.bg
  • Порт: 3321
  • Потребител: User
  • Парола: Password
  • Доп. параметри: -R порт за дистанционен достъп:127.0.0.1:4899 (5501, 5601, 5701)
 7. Настройка на MSSQL базата
  • SQL сървър: 127.0.0.1,порт за сървър (6009/INS09; 6010/INS10; 6011/INS11; 6051/INS51; 6052/INS52; 6053/INS53; 6054/INS54)
  • Потребител: User
  • Парола: Password
  • База на системата: Избор от падащия прозорец
 8. Настройка на WorkstationID във POS.ini
 9. Разрешаване на порт 5123/tcp за клиентски дисплей
  • netsh advfirewall firewall add rule name="Allow Dreem POS Client Display Port 5123" dir=in action=allow protocol=TCP localport=5123

Редистрибутив

Всички нужни файлове (освен текущия build) са на \\ucsnas\install\POS\

Системни потребители (Eднократно при първа киоска)

 1. Потребител за SSH/FTPS на BGS01
  [root@BGS01 ~]# useradd poszoomall -g ftpusers
  [root@BGS01 ~]# passwd poszoomall
  Changing password for user poszoomall.
  New password:
  Retype new password:
  passwd: all authentication tokens updated successfully.
  [root@BGS01 ~]# usermod -a -G sshusers poszoomall
  [root@BGS01 ~]# id poszoomall
  uid=509(poszoomall) gid=500(ftpusers) groups=500(ftpusers),503(sshusers)
  
 2. Потребител за MSSQL на DBS03\INS10
  USE [master]
  CREATE LOGIN poszoomall WITH PASSWORD=N'#######', CHECK_EXPIRATION=OFF, CHECK_POLICY=OFF
  GO
  
  USE [Dreem15_ZooMall]
  CREATE USER [poszoomall] FOR LOGIN [poszoomall]
  EXEC sp_addrolemember N'db_datareader', N'poszoomall'
  EXEC sp_addrolemember N'db_datawriter', N'poszoomall'
  EXEC sp_addrolemember N'db_ddladmin', N'poszoomall'
  EXEC sp_addrolemember N'Dreem', N'poszoomall'
  GO
  
  USE [model]
  CREATE USER [poszoomall] FOR LOGIN [poszoomall]
  EXEC sp_addrolemember N'db_datareader', N'poszoomall'
  EXEC sp_addrolemember N'db_datawriter', N'poszoomall'
  EXEC sp_addrolemember N'db_ddladmin', N'poszoomall'
  GO
  
  USE [tempdb]
  CREATE USER [poszoomall] FOR LOGIN [poszoomall]
  EXEC sp_addrolemember N'db_datareader', N'poszoomall'
  EXEC sp_addrolemember N'db_datawriter', N'poszoomall'
  EXEC sp_addrolemember N'db_ddladmin', N'poszoomall'
  GO
  

Настройка на Tremol каси

 • [MODE][MODE][MODE][MODE] -> режим програмиране
 • [3][3][3][3][3] -> default парола
 • [1] -> програмиране на общи за КА параметри и величини
  • [QTY] -> Отпечатва системните параметри и помощна информация
  • [1][0][TOTAL][TOTAL] -> ON LINE Задаване на режим на комуникации с компютър в реално време
  • [1][1][TOTAL][TOTAL][TOTAL] -> Фиск. пр. Активиране на режим “Фискален принтер” (иска потвърждение, затова три пъти [TOTAL])
 • [MODE][MODE][MODE][MODE] -> връщане в часовник

За да работи POS-а при включване се влиза в режим Продажби

 • [MODE] -> режим Продажби
 • [0] -> default парола
 • [TOTAL]

Настройка на Datecs каси

 • ToDo: Да се опише ако нещо трябва да се направи

За да работи POS-а при включване се влиза в режим Връзка с PC. От главно меню:

 • [6] -> режим Връзка с PC
 • [TOTAL]
 • [1] -> парола на Оператор 1
 • [TOTAL]

Настройка на Daisy каси

 • Връзка с PC
 • [9][9][9][9] -> парола по подразбиране
Last modified 12 months ago Last modified on 12/21/2020 09:21:08 AM